SpäťÚvod › Cenník

Provízne podmienky sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

OPEN real, s.r.o. 

 

Cena nehnuteľností tak, ako je uvedená v ponuke našej realitnej kancelárie pri konkrétnej nehnuteľnosti je cenou určenou vlastníkom nehnuteľnosti, prípadne jeho splnomocneným zástupcom. Táto cena zahŕňa odmenu (províziu) kancelárie za sprostredkovateľskú činnosť a je určená percentuálnou sadzbou odvodenou z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Táto sadzba v súčasnosti predstavuje cca 3 % z kúpnej ceny s tým, že konkrétna sadzba je závislá od výšky kúpnej ceny. Výšku provízie je možné určiť aj po vzájomnej dohode zástupcu našej kancelárie s klientom.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností predstavuje sumu zodpovedajúcu jednomesačnému nájomnému.

D Ô L E Ž I T É :

PROVÍZIA ZAHŔŇA:

  • sprostredkovanie kompletného právneho servisu
  • príprava všetkých typov zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľností (dohoda o rezervácii nehnuteľností, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva, zmluva o prevode členských práv, návrh na vklad vlastníckeho práva, zmluva o nájme nehnuteľností a iné...)
  • vybratie listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy, pre právne účely, z katastra nehnuteľností, ak je to potrebné
  • overenie podpisov u notára
  • preplatenie kolkov pri štandartnom podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva
  • podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva a záložného práva na požiadanie klienta
  • realizovanie obhliadok nehnuteľností
  • inzerovanie nehnuteľností na inzertných portáloch
  • osobná asistencia

Ak kúpa nehnuteľnosti má byť financovaná z prostriedkov hypotekárneho resp. iného vhodného úveru, poskytneme, v prípade záujmu klienta súčinnosť pri výbere vhodnej finančnej inštitúcie, ako aj pri realizácii úkonov súvisiacich s vybavením vybraného typu úveru (napr. sprostredkujeme vypracovanie znaleckého posudku). Táto služba je zahrnutá v celkovej provízii.

Provízia za zastupovanie klienta pri kúpe nehntueľností je určená po individuálne dohovore s klientom.

 

Provízia za individuálne úkony: 

 

- provízia za zabezpečenie prípravy návrhu dohody o rezervácii nehnuteľností - 100,-€

- provízia za zabezpečenie prípravy návrhu kúpnej zmluvy - 250,-€

- porvízia za zabezpečenie prípravy návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehntueľností - 50,-€

- provízia za prípravu návrhu zmluvy o nájme nehnuteľností - 200,-€

- provízia za prípravu plnomocenstva pri predaji alebo kúpe nehnuteľností - 100,-€

- provízia za posúdenie ceny nehnuteľností pre potreby notára - 50,-€

 

Ostatné individuálne úkony su spoplatnené po osobnom dohovore s klientom pri konkrétnej situácii 

Vyberte si nehnuteľnosť

Balkón    
do m2
do
Realitná únia Slovenskej republiky

Realitná únia Slovenskej republiky

Spoločnosť OPEN real, s.r.o., je členom Realitnej únie Slovenskej republiky, čo zaručuje korektné a seriózne jednanie v súlade s realitným kódexom.